کاسه کئوردیریت مولایت

مورد استفاده در صنایع رنگ سازی