صفحه های نسوز کوردیریت مولایت

این محصول در ابعاد :460*400*20 ، 570*370*20 ، 450*470*20 ، 520*500*20 ، 300*285*10 ، 347*347*11 ، 400*400*40  موجود میباشد